Szkoła Podstawowa nr 4 im. mjr Henryka Sucharskiego

73-110 Stargard Wielkopolska 30 Tel.: (91) 573-39-70

REKRUTACJA DO KLAS I 2018/2019

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ
W roku szkolnym 2018/2019
obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci urodzone w 2011 r.

Do Szkoły Podstawowej nr 4 im. majora Henryka Sucharskiego
 przyjmuje się dzieci:

1) z urzędu dzieci urodzone w 2011 r.– zamieszkałe w obwodzie szkoły.
Rodzice tych dzieci zobowiązani są do wypełnienia i dostarczenia do   sekretariatu szkoły karty zgłoszenia w terminie od 01.03. do 23.03.2018r.

2) na wniosek rodziców/prawnych opiekunów/- dzieci urodzone w 2011 zamieszkałe poza obwodem szkoły, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.  

Zapisy

  • do klasy I odbywać się będą w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45 – 15.15,
  •  14.03.2018r. ( środa) - 11.00 – 17.00,

 

Rodzice dziecka, które podlega obowiązkowi szkolnemu, na mocy art.18 ust.1 pkt 4 ustawy o systemie oświaty są zobowiązani do informowania dyrektora szkoły w obwodzie którym dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego w innym obwodzie. W przypadku gdy dziecko będzie uczęszczać do innej szkoły lub przebywa za granicą uprzejmie proszę o telefoniczną informację: 91 573 39 70

DOKMENTY DO POBRANIA