Szkoła Podstawowa nr 4 im. mjr Henryka Sucharskiego

73-110 Stargard Wielkopolska 30 Tel.: (91) 573-39-70

Zarządzenie w sprawie korzystania z bezpłatnych podręczników.

Zarządzenie 1/2014

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4

W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM

w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych.

Na podstawie art.22ak ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004r.Nr 256, poz.2572 z późn. zm.)

zarządza się, co  następuje:

§ 1

W celu zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania podręczników lub materiałów edukacyjnych określa się szczegółowe warunki korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 4.

 

§ 2

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1)       szkole -  należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 4 w Stargardzie Szczecińskim

2)       uczniu – należy przez to rozumieć ucznia realizującego obowiązek szkolny

3)       rodzicu ucznia – należy także przez to rozumieć opiekuna prawnego;

4)       podręcznikach – należy przez to rozumieć podręczniki, w tym podręczniki danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego;

5)       organie prowadzącym – należy przez to rozumieć gminę miasto Stargard Szczeciński

 

§ 3

 1. Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć edukacyjnych danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.
 2. Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć edukacyjnych danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego są wypożyczane (użyczane) uczniom szkoły na okres danego roku szkolnego.
 3. Wyposażenia (użyczenia) podręczników dokonuje nauczyciel – bibliotekarz biblioteki szkolnej na podstawie imiennej listy uczniów sporządzonej przez wychowawcę klasy.
 4. Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu (dniach)  i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem – bibliotekarzem biblioteki szkolnej a wychowawcą klasy.
 5. Przepis ust.3 stosuje się odpowiednio do zwrotu podręczników.
 6. Podręczniki są wypożyczane (użyczane ) uczniom w okresie dwóch tygodni, od dnia rozpoczęcia rocznych zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym. Wypożyczenie podręcznika może nastąpić także w innym terminie, w trakcie danego roku szkolnego.

 

§ 4

           Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej  w przypadku, gdy uczeń z różnych powodów, zostaje wykreślony z księgi ewidencji uczniów szkoły.

 

§ 5

 1. Po zakończeniu rocznych zajęć dydaktycznych uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej. Ich zwrot następuje w okresie dwóch tygodni od zakończenia zajęć w danym roku szkolnym. Uczniowie przystępujący do egzaminów klasyfikacyjnych lub poprawkowych zwracają podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku.
 2. Nadzór nad realizacją zadania, o którym mowa w ust.1, wykonuje nauczyciel wychowawca ucznia oraz nauczyciel – bibliotekarz biblioteki szkolnej.
 3. Podczas dokonywania zwrotu podręcznika do biblioteki szkolnej nauczyciele, o których mowa w ust.2, dokonują oględzin podręcznika i określają stopień jego zużycia.
 4. W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia bądź jego zniszczenia, rodzice są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika. Wpłaty dokonuje się w księgowości szkoły. Przepisy umowy użyczenia stosuje się odpowiednio.
 5. Przepis ust.4 nie ma zastosowania, w przypadku zwrotu podręcznika po jego trzyletnim użytkowaniu.

 

 

 

§ 6

 1. Uczniowie mają obowiązek używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, chronienia go przed zniszczeniem bądź zagubieniem.
 2. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika uczeń lub jego rodzic zobowiązany jest poinformować nauczyciela wychowawcę i nauczyciela – bibliotekarza biblioteki szkolnej.

 

§7

        Zobowiązuje się nauczycieli wychowawców do zapoznania uczniów i ich rodziców z niniejszym zarządzaniem.

§ 8

 1. Zarządzanie stosuje się do:

1)       uczniów klas I szkoły podstawowej – w roku szkolnym 2014/2015;

2)       uczniów klas I, II i IV szkoły podstawowej– w roku szkolnym 2015/2016;

3)       uczniów klas I – V szkoły podstawowej– w roku szkolnym 2016/2017.

 1. Począwszy od roku szkolnego 2017/2018  zarządzenie stosuje się do wszystkich uczniów szkoły podstawowej.

 

§ 9

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.

 

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 roku.