Szkoła Podstawowa nr 4 im. mjr Henryka Sucharskiego

73-110 Stargard Wielkopolska 30 Tel.: (91) 573-39-70

Regulamin wypożyczania podręczników

Regulamin wypożyczania podręczników

w Szkole Podstawowej nr 4 w Stargardzie

 

 1. Uczniowie uprawnieni do wypożyczania podręczników oraz ich rodzice/opiekunowie są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem oraz do jego przestrzegania.
 2. Wypożyczanie podręczników odbywa się na początku roku szkolnego, nie później niż dwa tygodnie po jego rozpoczęciu.
 3. W uzasadnionych przypadkach wypożyczenie podręcznika może nastąpić również w innym terminie, w trakcie danego roku szkolnego.
 4. Z regulaminem wypożyczenia podręczników rodzice zapoznają się podczas pierwszego spotkania z wychowawcami (potwierdzają podpisem na liście obecności, a w przypadku nieobecności rodzica - wychowawca indywidualnie zapoznaje  go z regulaminem, a rodzic potwierdza  na pisemnym oświadczeniu).
 5. Podręczniki dla danej klasy odbiera wychowawca klasy.
 6. Dokumentacja dotycząca wypożyczania  podręczników przechowywana jest w bibliotece szkolnej.
 7. Za zebranie od rodziców podpisanych dokumentów użyczenia odpowiada nauczyciel wychowawca, a następnie przekazuje je do biblioteki szkolnej.
 8. Podręczniki wypożyczane są na okres jednego roku szkolnego.
 9. Sposób wypożyczania oraz zwracania podręczników określa biblioteka szkolna w uzgodnieniu z wychowawcą. Wypożyczenie oraz zwrot podręczników dla klasy potwierdza wychowawca.
 10. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani dokonać zwrotu podręczników w wyznaczonym przez wychowawcę terminie. Wychowawca zobowiązany jest zebrać wszystkie podręczniki i oddać je do biblioteki do końca roku szkolnego.
 11. Uczeń wypożyczający podręczniki jest zobowiązany do ich poszanowania. Wszystkie podręczniki należy obowiązkowo obłożyć i podpisać długopisem w miejscu wyznaczonym przez wychowawcę. Udostępnione podręczniki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Nie wolno po nich pisać ani rysować. Wyjątek stanowią materiały ćwiczeniowe, które są przekazywane bez obowiązku zwrotu ich do biblioteki (stają się własnością ucznia).
 12. Za zniszczone, zagubione podręczniki oraz ich załączniki (płyta CD, mapy, plany itp.) rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną. W wypadku zagubienia, zniszczenia lub znacznego zużycia wykraczającego poza zwykłe używanie podręcznika rodzic/opiekun jest zobowiązany dostarczyć do biblioteki nowy podręcznik lub uiścić opłatę w wysokości 100% ceny podręcznika w sekretariacie szkoły.
 13.  Zapis p. 11 nie obowiązuje w przypadku zwrotu podręcznika po jego trzyletnim użytkowaniu.
 14. Uczniowie zalegający ze zwrotem podręczników nie mogą wypożyczać następnych książek do czasu uregulowania swoich zobowiązań.

Uczeń, który w trakcie roku szkolnego z powodów losowych zrezygnuje z edukacji w SP 4, zobowiązany jest oddać wypożyczony podręcznik do biblioteki szkolnej.