Szkoła Podstawowa nr 4 im. mjr Henryka Sucharskiego

73-110 Stargard Wielkopolska 30 Tel.: (91) 573-39-70

E-mail: sp4stargard@wp.pl

Przejdź do strony głównej

Środa, 16 stycznia 2019

Regulamin organizacyjny szkoły

Regulamin pracy w Szkole Podstawowej nr 4 w Stargardzie

 

 

 

ustalony na podstawie art. 104 §  1, w związku z art. 1042 §  1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.),

 

 

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

 

§ 1

1. Regulamin pracy określa organizację i porządek pracy w Szkole Podstawowej nr 4 w Stargardzie

oraz prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

2. W szczególności regulamin pracy określa:
1) organizację pracy,
2) czas pracy, w tym urlopy oraz terminy dodatkowych dni wolnych od pracy,
3) sposoby potwierdzania obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy,
4) obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
5) nagrody i kary związane z porządkiem pracy.

 

 

§ 2

Postanowienia regulaminu pracy dotyczą wszystkich pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 4 w Stargardzie

 

 

§ 3

Ilekroć w dalszych przepisach bez bliższego określenia jest mowa o:
1) regulaminie - rozumie się przez to niniejszy regulamin pracy,
2) zakładzie pracy - rozumie się przez to Szkołę Podstawową nr 4 w Stargardzie,
3) pracodawcy - rozumie się przez to Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Stargardzie
lub osobę upoważnioną na podstawie przepisów prawa do działania w jego imieniu,
4) pracowniku - rozumie się przez to każdą osobę pozostającą w stosunku pracy z zakładem
pracy, bez względu na rodzaj zatrudnienia,
5) Kodeksie - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz. U. z 2014 r. Nr 21, poz. 1502),

6) Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. Nr 191). 

 

   

Rozdział II

Podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika

 

§ 4

Do obowiązków pracodawcy należy w szczególności:

1) zaznajamianie pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków oraz z ich
podstawowymiuprawnieniami,
2) organizowanie pracy w sposób umożliwiający pełne wykorzystanie czasu pracy oraz kwalifikacji
pracowników,
3) ułatwianie podnoszenia kwalifikacji przez pracowników,
4) terminowe i prawidłowe wypłacanie wynagrodzenia, a na żądanie pracownika także udostępnianie dokumentacji na podstawie, której wynagrodzenie zostało obliczone,
5) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prowadzenie systematycznych
szkoleń w tym zakresie,
6) stosowanie obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników,
7) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych
pracowników,
8) zaspokajanie, w miarę posiadanych środków, socjalnych potrzeb pracowników,
9) wpływanie na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego,
10) przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek,
niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową,
pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, wymiar zatrudnienia,
11) przeciwdziałanie mobbingowi.

 

 

§ 5

Do obowiązków pracownika należy w szczególności:
1) sumienne i staranne wykonywanie pracy,
2) wykonywanie poleceń przełożonego, o ile nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową
o pracę,
3) przestrzeganie ustalonego czasu pracy, w tym punktualne rozpoczynanie pracy,
4) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
5) dbanie o dobro zakładu pracy oraz ochrona mienia szkoły, a w szczególności środków dydaktycznych, narzędzi i materiałów, za które ponosi się odpowiedzialność materialną w przypadku:

- nieprawidłowego (niezgodnego z instrukcją) użytkowania i konserwacji,

- nieprawidłowego zabezpieczenia przed zniszczeniem i kradzieżą,

- nie zgłaszania (niezwłocznego) przełożonym przypadków kradzieży, zagubienia powierzonego pracownikowi sprzętu, materiałów i środków,
6) przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej, a w przypadku nauczyciela, także tajemnicy
posiedzeń rady pedagogicznej, na zasadach określonych w art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z2015r. Nr 67, poz. 2156)
7) przestrzeganie postanowień regulaminu,

8) współdziałanie w przeciwdziałaniu nieprawidłowościom w funkcjonowaniu Szkoły - zwłaszcza w przypadku awarii poprzez natychmiastowe informowanie dyrekcji Szkoły i służb specjalnych (Policja, Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe),
9) przestrzeganie zasad współżycia społecznego, kształtowanie w codziennej pracy koleżeńskiego stosunku do współpracowników, okazywanie pomocy koleżeńskiej pracownikom młodszym i z małym stażem, okazywanie pomocy podwładnym,
10) w przypadku rozwiązania stosunku pracy - rozliczenie się ze zobowiązań wobec zakładu pracy
przed ustaniem stosunku pracy.

 

 

§ 6

1) Używanie powierzonego mienia dopuszczalne jest tylko w czasie wykonywania i w miejscu pracy, a w wyjątkowych wypadkach - po uzgodnieniu z Dyrektorem - w innym czasie i miejscu w związku z wykonywaniem pracy po wzięciu na siebie pełnej odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie.
2) Za narzędzia, materiały, środki dydaktyczne, sprzęt sportowy, radiowo-telewizyjny zagubione i zniszczone z winy pracownika i nienadające się do dalszej eksploatacji pracownik zobowiązany jest wpłacić do kasy szkoły kwotę odszkodowania w wysokości równej aktualnej wartości ustalonej przez Dyrektora.
3) Nauczyciele zobowiązani są z chwilą rozpoczęcia przerwy lekcyjnej zabezpieczyć pomieszczenie dydaktyczne (klasa, pracownia, sala). Nauczyciel po skończonej lekcji w danym dniu zamyka pomieszczenie i klucz umieszcza w pokoju nauczycielskim lub przekazuje woźnemu.
4) Nauczyciele opuszczający po wykonaniu pracy, miejsce pracy zobowiązani są odpowiednio zabezpieczyć powierzone mienie i dokumentację, zamknąć na klucz biurko, szafy i pomieszczenie.
5) W przypadku korzystania z klasy lub pracowni większej liczby nauczycieli odpowiedzialny za stan tych pomieszczeń jest wyznaczony opiekun, który zobowiązany jest do opracowania wewnętrznego regulaminu ustalającego zasady korzystania z pomocy naukowych.
6) Opiekun pomieszczenia zobowiązany jest do zabezpieczenia powierzonego mu mienia, szczególnie na czas przerw w nauce (ferii, wakacji).
7) Każdy pracownik administracyjny i obsługowy opuszczając miejsce pracy zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć powierzone mu mienie i dokumentacje, zamknąć na klucz biurka, szafy i pomieszczenie. Klucz do pomieszczeń po zakończeniu pracy zobowiązany jest przekazać woźnemu lub osobie odpowiedzialnej za klucze.
8) Pracownicy obsługi, odpowiedzialni są za znajdujący się w klasach, pomieszczeniach szkoły sprzęt i ochronę kluczy.
9) Wstęp pracownika na teren szkoły po godzinach pracy i przebywanie na jej terenie należy uzgodnić z Dyrektorem.
10) Wprowadzanie na teren szkoły osób postronnych może odbywać się tylko po uzgodnieniu z Dyrektorem.

 

Rozdział III

Czas pracy

 

§ 7

Czas pracy to czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

 

 

§ 8

1. Czas pracy w pełnym wymiarze pracy wynosi:
    1) dla pracowników niebędących nauczycielami: 40 godzin tygodniowo,
    2) dla nauczycieli: nie więcej niż 40 godzin tygodniowo, w tym odpowiednia liczba godzin zajęć
        dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, ustalona w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
2. Praca wykonywana ponad wymiar określony w:
    1) ust. 1 pkt 1 - stanowi pracę w godzinach nadliczbowych,
    2) ust. 1 pkt 2 w zakresie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych - stanowi pracę w
        godzinach ponadwymiarowych.

 

 

§ 9

1. Obecność w pracy pracownik niebędący nauczycielem potwierdza osobiście podpisem na liście
obecności, niezwłocznie po stawieniu się w zakładzie pracy.
2. Nauczyciel potwierdza obecność w pracy odpowiednim wpisem w dziennikach lekcyjnych.

 

 

§ 10

1. Pracownik administracyjny tygodniowy wymiar pracy realizuje w godzinach 730 - 1530,

- woźna 630 - 1430,

- pracownik obsługi na dyżurze 745 – 1545, pozostali 930 – 1730,

- konserwator 1500 – 1900,

w indywidualnych przypadkach, podyktowanych potrzebami zakładu pracy, pracodawca może ustalić inne godziny pracy pracownika niebędącego nauczycielem.
2. Nauczyciel rozpoczyna i kończy zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć. Pozostałe zajęcia i czynności nauczyciel realizuje w czasie określonym indywidualnie, na zasadach określonych w Karcie.

3. Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązuje 5-dniowy tydzień pracy. Nauczycielom dokształcającym się, wykonującym inne społeczne ważne zadania lub - jeżeli wynika to z organizacji pracy w szkole - dyrektor szkoły może ustalić 4-dniowy tydzień pracy.
4. Nauczyciele wykonują i kończą pracę zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć, przy czym obowiązuje ich przybycie do pracy, na co najmniej 5 minut przed rozpoczęciem lekcji.

5. Nauczyciel - pedagog szkolny i nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel świetlicy rozpoczynają i kończą pracę według harmonogramu ustalonego przez Dyrektora.
6. Wszystkich nauczycieli obowiązuje uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, spotkaniach z rodzicami i innych zebraniach według zarządzeń Dyrektora.

7. Czas pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ustalają indywidualne umowy o pracę i jest on proporcjonalny do czasu określonego w § 8 p. 1.

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział IV

Zwolnienia z pracy i usprawiedliwianie nieobecności w pracy

 

 

§ 11

1. Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy, jeżeli obowiązek ten wynika z Kodeksu
lub innych przepisów prawa.
2. W szczególności pracodawca obowiązany jest zwolnić od pracy pracownika na czas niezbędny do
    załatwienia sprawy w przypadku:
    1) wezwania do osobistego stawienia się przed organem właściwym w zakresie powszechnego
        obowiązku obrony,
    2) wezwania organu administracji rządowej, samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji
        lub organu prowadzącego postępowanie w sprawach o wykroczenia,
    3) przeprowadzania obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych przewidzianych
        przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych, o zwalczaniu gruźlicy i chorób wenerycznych,
3. Ponadto pracodawca obowiązany jest zwolnić pracownika od pracy na czas obejmujący:
    1) 2 dni - w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka
        pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy,
    2) 1 dzień - w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej,
        teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego
        bezpośrednią opieką,
    3) 2 dni w roku - w przypadku wychowywania przynajmniej jednego dziecka w wieku do 14 lat.
4. Pracodawca może zwolnić pracownika od pracy dla załatwienia ważnych spraw osobistych. Za czas
zwolnienia nie przysługuje wynagrodzenie, chyba, że pracownik odpracuje czas zwolnienia - o ile
jest to możliwe.

5. W celu uzyskania zwolnienia od pracy pracownik wnosi do Dyrektora podanie uzasadniając potrzebę zwolnienia.
6. Decyzja dotycząca prośby o zwolnienie opisywana jest przez Dyrektora odręcznie na podaniu i powinna zawierać ustalenia dotyczące wynagradzania za czas zwolnienia.
7. Podanie pracownika o czasowe zwolnienie z pracy wraz z decyzją Dyrektora przechowywana jest w kancelarii szkoły.
8. Wyjścia służbowe nauczycieli są zapisywane w "Zeszycie nieobecności nauczycieli" przez Zastępcę Dyrektora, a zajęcia zastępcze zapisywane są przez nauczyciela wyznaczonego na zastępstwo w dzienniku lekcyjnym.
9. Nad prawidłowością zapisów czuwają wychowawcy klasy. Kontrolę sprawuje Zastępca Dyrektora.
10. Wszystkie wyjścia w godzinach pracy pracowników administracyjnych i obsługowych zapisywane są w zeszycie "Ewidencja wyjść", możliwe są tylko po uzgodnieniu z Dyrektorem lub wyznaczonym przez niego pełnomocnikiem.
11. Zeszyt, o którym mowa w ust. 9, znajduje się pod opieką Kierownika.
12. Prawidłowość prowadzenia zeszytu "Ewidencja wyjść" kontroluje Dyrektor.

13. Wyjścia pracowników w godzinach pracy bez przestrzegania ustaleń zawartych powyżej są niedopuszczalne i podlegają sankcjom dyscyplinarnym przewidzianym w Kodeksie pracy.

 

 

§ 12

1. Pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności
w pracy, jeżeli przyczyna nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia.
2. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy, pracownik obowiązany jest
niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym czasie jej
trwania, nie później niż w drugim dniu nieobecności w pracy. Zawiadomienia tego pracownik dokonuje
osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia
uważa się datę stempla pocztowego.
3. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 2, usprawiedliwione jest obłożną chorobą pracownika,
połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników.

 

 

 

§ 13

Dowodami usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy są:
    1) zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy,
    2) decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego - w razie odosobnienia pracownika,
    3) oświadczenie pracownika w razie konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem
        do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do której dziecko
        uczęszcza,
    4) imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się, wystosowane przez organ właściwy
        w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej, samorządowej, sąd,
        prokuraturę, policję, organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenia - w charakterze
        strony lub świadka, zawierające adnotację potwierdzającą stawienie się pracownika na wezwanie,
    5) oświadczenie pracownika potwierdzające odbycie podróży służbowej w godzinach nocnych,
        zakończonej w takim czasie, że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 8 godzin, w warunkach
        uniemożliwiających odpoczynek nocny.

 

§ 14

Wcześniejsze opuszczenie pracy wymaga zgody pracodawcy. W razie braku zgody, okres od samowolnego opuszczenia pracy do chwili zakończenia pracy w danym dniu, traktowany jest jako nieobecność nieusprawiedliwiona.

 

§ 15

Każde wyjście z pracy musi zostać odnotowane w księdze wyjść.

  

Rozdział V

Urlopy

 

 

§ 16

1. Pracownikowi niebędącemu nauczycielem przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego
w wymiarze:
   1) 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
   2) 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony, co najmniej 10 lat.

3. Nauczycielowi przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w okresie ferii zimowych i letnich.

4. Nauczyciel może być zobowiązany przez Dyrektora do wykonywania w okresie ferii następujących czynności:

- prowadzenia egzaminów,

- wykonywania prac związanych z zakończeniem roku szkolnego przygotowaniem nowego roku szkolnego.
Czynności te nie mogą zająć nauczycielowi więcej niż 7 dni.

5. Urlopu wypoczynkowego pracownikom ekonomiczno-administracyjnym i obsługowym udziela się zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów na dany rok ustala się najpóźniej do 15 marca i podaje się do wiadomości pracowników. O terminie urlopu powiadamia się pracownika nie później niż na dwa tygodnie przed dniem jego rozpoczęcia. Pracownik może rozpocząć urlop wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody pracodawcy (osoby upoważnionej) na karcie urlopowej.

6. Na wniosek pracownika - w wyjątkowych wypadkach - urlop wypoczynkowy może być przyznany poza planem urlopów.

7. Pracodawca może dokonać zmian w planie urlopu, jeśli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy.

8. Przed udaniem się na urlop każdy pracownik zobowiązany jest zakończyć wszystkie terminowe prace.
9. Bieżące obowiązki powinny być przekazane osobie zastępującej.

 

 

§ 17

1. Na pisemny wniosek pracownika, pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego.
2. Okres urlopu bezpłatnego nie jest wliczany do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia
pracownicze.

 

 

§ 18

1. Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu, co najmniej 7 lat pracodawca udziela urlopu dla poratowania zdrowia, na okres do jednego roku.
2. Podstawę udzielenia urlopu stanowi orzeczenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który leczy
nauczyciela.
3. Łączny okres urlopu dla poratowania zdrowia nie może przekraczać 3 lat w okresie całego
zatrudnienia.

  

 

 

  

Rozdział VI

Wypłata wynagrodzenia

 

 

§ 19

 

Wypłata wynagrodzenia następuje:

- dla nauczycieli w pierwszy roboczy dzień miesiąca

- dla pracowników niebędących nauczycielami nie później niż 5 dni przed ostatnim dniem miesiąca.

 

 

§ 20

1. Wynagrodzenie wypłaca się na konto bankowe podane przez pracownika.

  

 

 

 

 

Rozdział VII

Nagrody i kary

 

 

§ 21

1. Za wzorowe wypełnianie obowiązków pracownik może otrzymać nagrody i wyróżnienia.
2. Przyznawanie nagród i wyróżnień następuje na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
3. Informację o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia umieszcza się w aktach osobowych pracownika.

 

 

§ 22

 

1. Za uchybienia przeciwko ustalonej organizacji i porządkowi w procesie pracy, w zakresie
    ustalonym w art. 108 Kodeksu, pracownik podlega odpowiedzialności porządkowej.
2. W rozumieniu regulaminu, naruszeniem ustalonego porządku pracy jest w szczególności:
   1) niewykonanie polecenia przełożonego,
   2) spóźnienie się do pracy,
   3) opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia,
   4) stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwym lub spożywanie alkoholu w czasie pracy,
   5) nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
   6) nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych,
   7) zakłócanie porządku i spokoju w czasie pracy,
   8) palenie tytoniu poza miejscem wyznaczonym,
   9) nieprzestrzeganie przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy.

 

 

 

§ 23

1. Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy stosuje się:
    1) karę upomnienia,
    2) karę nagany.
2. Za uchybienia wymienione w § 23 ust. 2 pkt 3, 4, 5 i 6 stosuje się również kary pieniężne.
3. Kara pieniężna za jedno wykroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,
nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie nie może przekraczać
1/10 wynagrodzenia przypadającego do wypłaty.
4. Wpływy z kar pieniężnych przeznacza się na poprawę warunków bhp.

 

 

 

 

 

§ 24

1. Karę nakłada pracodawca, zawiadamiając o tym pracownika na piśmie.
2. Kara może być nałożona po uprzednim wysłuchaniu pracownika.
3. Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu
obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.

 

 

§ 25

1. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w terminie 7 dni
wnieść sprzeciw od nałożonej kary.
2. O uwzględnieniu sprzeciwu decyduje pracodawca, po rozpatrzeniu stanowiska zakładowej organizacji
związkowej.
3. Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z jego
uwzględnieniem.
4. Odrzucenie sprzeciwu następuje na piśmie.
5. Pracownik, który wniósł sprzeciw, w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia go o odrzuceniu sprzeciwu,
może wystąpić do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy w Stargardzie  o uchylenie

 

 

§ 26

1. Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt osobowych pracownika
po roku nienagannej pracy.
2. Pracodawca może z własnej inicjatywy lub na wniosek reprezentującej pracownika zakładowej
organizacji związkowej, uznać karę za niebyłą przed upływem terminu wymienionego w ust. 1.

  

 

Rozdział VIII

Bezpieczeństwo i higiena pracy

 

 

§ 27

1. Przed przystąpieniem do pracy nowo przyjęci pracownicy podlegają wstępnemu szkoleniu z zakresu
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.
2. Pracownik obowiązany jest potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami oraz zasadami
bezpieczeństwa i higieny pracy.
3. W trakcie trwania stosunku pracy pracownicy podlegają obowiązkowym szkoleniom okresowym
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

 

§ 28

1. Osoby nowo przyjmowane do pracy podlegają wstępnym badaniom lekarskim, a w czasie trwania
stosunku pracy pracownicy podlegają obowiązkowym badaniom okresowym.
2. W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik
podlega obowiązkowym badaniom kontrolnym w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na
dotychczasowym stanowisku.
3. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego
stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy.

 

 

§ 29

Za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy odpowiedzialność ponosi pracodawca.

 

 

 

 

 

 

§ 30

Na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1331), palenie tytoniu dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych.

 

 

 

 

  

 

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

 

§ 31

Regulamin został podany do wiadomości wszystkich pracowników poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń dn. 25.01.2017r.

 

§ 32

Regulamin  wprowadzony zostaje z dn. 09.02.2017r. Zarządzeniem nr 2/2017 z dn. 25.01.2017r.  dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Stargardzie.

 

 

 

 

 

 

Informacje o artykule

Tytuł dokumentu:Regulamin organizacyjny szkoły
Data utworzenia:2018-03-21
Załączniki: Brak załączników
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Dokument wyświetlono:121
Rejestr zmian: