Szkoła Podstawowa nr 4 im. mjr Henryka Sucharskiego

73-110 Stargard Wielkopolska 30 Tel.: (91) 573-39-70

E-mail: sp4stargard@wp.pl

Przejdź do strony głównej

Środa, 16 stycznia 2019

Jesteś tutaj: Start / Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

PROCEDURA PRZYJMOWANIA  I ROZPATRYWANIA

SKARG I WNIOSKÓW

w Szkole Podstawowej nr 4 im. Majora Henryka Sucharskiego

w Stargardzie

Podstawa prawna

1.Ustawa z dn. 14.06.1960 r. kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity; Dz.U. z 2000r. nr 98  poz. 1071).

2.Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 08.01.2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. , nr 5, poz. 46).

Rozdział I

Przyjmowanie i rejestrowanie skarg i wniosków

 

 1.  W szkole wnoszący skargi i wnioski przyjmowane są przez:
  1. dyrektora,
  2. wicedyrektora.
 2. Dyrektor szkoły lub wicedyrektor przyjmują skargi i wnioski w poniedziałki od  godz. 1500  do 1600  i w czwartki  w godz.  od  1400  do  1500 .
 3. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą telefaksu,  poczty elektronicznej, a także ustnie  do protokołu.
 4. Pracownik szkoły,  który otrzymał skargę, dotyczącą jego działalności, obowiązany jest przekazać ją  niezwłocznie dyrektorowi.
 5. 5.Sekretarz  prowadzi rejestr skarg i wniosków.
 6. 6.Skargi i wnioski przekazane przez redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne oraz organizacje społeczne  podlegają rozpatrzeniu i załatwieniu  w takim samym trybie, jak skargi i wnioski osób  fizycznych  i prawnych.
 7. 7.Do rejestru nie wpisuje się  skarg i wniosków, które nie zawierają  imienia i nazwiska (nazwy) oraz  adresu  wnoszącego – anonimy.

Rejestr skarg uwzględnia  następujące rubryki;

 • liczba porządkowa
 • data wpływu skargi/wniosku,
 • data rejestrowania  skargi/wniosku,
 • adres osoby  lub instytucji wnoszącej skargę/wniosek,
 • informacja na temat, czego dotyczy skarga /wniosek,
 • termin załatwienia skargi/wniosku,
 • imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za załatwienie skargi/wniosku,
 • data załatwienia,
 • krótka informacja  o sposobie  załatwienia sprawy.
 1. do rejestru nie wpisuje się pism  skierowanych do wiadomości szkoły.

Rozdział   II

Kwalifikowanie skarg i wniosków

 1. Kwalifikowanie spraw jako skargi  lub wniosku  dokonuje dyrektor.
 2. Każda sprawa zakwalifikowana  przez dyrektora jako skarga lub wniosek  wpisywana jest do rejestru skarg i wniosków .
 3. Jeśli z treści  skargi lub wniosku nie można ustalić ich przedmiotu, dyrektor wzywa wnoszącego o wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie  braków spowoduje pozostawienie  skargi  lub wniosku bez rozpoznania.
 4. Skargi/wnioski, które nie należą do kompetencji szkoły, należy zarejestrować , a następnie pismem przewodnim przesłać zgodnie z właściwością, zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego albo zwrócić mu sprawę wskazując  właściwy organ,. Kopie pisma  zostawić w dokumentacji szkoły.
 5. Skargi /wnioski, które dotyczą klika spraw podlegających rozpatrzeniu  przez inne organy, należy zarejestrować, a następnie  pismem przewodnim przesłać właściwym organom zawiadamiając o tym równocześnie  wnoszącego, a kopię zostawić w  dokumentacji szkoły.
 6. Skargi/wnioski anonimowe po dokonaniu rejestracji pozostają bez  rozpoznania.
 7. Dyrektor  może informacje zwrotne w anonimowej skardze/wniosku wykorzystać w ramach pełnionego  nadzoru pedagogicznego.

 

Rozdział   III

 1. Skargi/wnioski rozpatruje dyrektor szkoły  lub osoba przez niego upoważniona.
 2. Z wyjaśnienia  skarg/wniosku sporządza się następująca dokumentację:
  1. oryginał skargi/wniosku,
  2. notatkę służbową  informująca o sposobie załatwienia  skargi/wniosku i wynikach postępowania wyjaśniającego.
  3. materiały pomocnicze zebrane w trakcie wyjaśnienia skargi/wniosku.
  4. odpowiedź do wnoszącego, w której został powiadomiony o sposobie rozstrzygnięcia sprawy wraz z urzędowo potwierdzonym jej wysłaniem.
  5. inne  pisma, jeśli sprawa tego  wymaga.
 3. Odpowiedź do wnoszącego powinna zawierać;

a)     oznaczenie organu, od   którego pochodzi,

b)    wyczerpującą informację o sposobie załatwienia sprawy z odniesieniem  się do  wszystkich  zarzutów/wniosków zawartych w skardze /wniosku,

c)   imię i nazwisko osoby rozpatrującej  skargę.

 1. Pełna dokumentacja po zakończeniu sprawy przechowywana jest  w sekretariacie szkoły.

 

Informacje o artykule

Tytuł dokumentu:Skargi i wnioski
Data utworzenia:2018-03-21
Załączniki: Brak załączników
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Dokument wyświetlono:84
Rejestr zmian: