Szkoła Podstawowa nr 4 im. mjr Henryka Sucharskiego

73-110 Stargard Wielkopolska 30 Tel.: (91) 573-39-70

E-mail: sp4stargard@wp.pl

Przejdź do strony głównej

Środa, 16 stycznia 2019

Statut Szkoły Podstawowej nr 4 w Stargardzie

 

 

 

STATUT

 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4

 

im. majora

 Henryka Sucharskiego

 

 

W STARGARDZIE

 

ROZDZIAŁ I

 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

§ 1.

 

 1. Szkoła jest publiczną szkoła podstawową.
 2. Pełna nazwa Szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Majora Henryka Sucharskiego i w takiej formie Szkoła używa swej nazwy.
 3. Skrócona nazwa Szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa nr 4 w Stargardzie.
 4. Siedziba Szkoły mieści się w Stargardzie przy ulicy Wielkopolska 30, 73-110 Stargard.

 

§ 2.

 

Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Miasta Stargard z siedzibą w Stargardzie, przy ul. Czarnieckiego 17, 73 – 110 Stargard.

 

§ 3.

 

Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

 

§ 4.

 

 1. Cykl kształcenia w Szkole Podstawowej trwa osiem lat.

 

§ 5.

 

Szkoła jest jednostką budżetową.

 

§ 6.

 

 1. Niniejszy statut został uchwalony w szczególności na podstawie:

1)      Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59);

2)      Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.);

3)      Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. 2017 r. poz. 649);

4)      Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. 2017 r. poz. 356).

 1. Ilekroć w niniejszym statucie mowa o:

1)   Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 4 im. Majora Henryka Sucharskiego w Stargardzie;

2)   rodzicach – należy przez to rozumieć również opiekunów prawnych dziecka;

3)   organie prowadzącym – należy przez to rozumieć organ, o którym mowa w § 2 niniejszego statutu;

4)   organie nadzoru pedagogicznego – należy przez to rozumieć organ, o którym mowa w § 3 niniejszego statutu.

 

 

ROZDZIAŁ II

 

CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

§ 7.

 1. Kształcenie ogólne w Szkole ma na celu:

1)      wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);

2)      formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;

3)      rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;

4)      rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;

5)      ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;

6)      rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;

7)      wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;

8)      kształtuje umiejętność wykorzystywania wiedzy, zainteresowań i uzdolnień w celu dokonania wyboru dalszego kierunku kształcenia;

9)      wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;

10)  kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;

11)  zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy.  

12)  kształtowanie szacunku dla naczelnych wartości takich jak prawda, sprawiedliwość, dobro i piękno.

 1. Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wszechstronnego rozwoju ucznia poprzez:

1)      naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się oraz pisania i czytania ze zrozumieniem;

2)      poznanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym kontynuację nauki w kolejnym etapie kształcenia;

3)      dochodzenie do rozumienia przekazanych treści;

4)      systematyczne diagnozowanie osiągnięć uczniów.

 1. W ramach kształcenia ogólnego Szkoła realizuje w szczególności następujące cele nakierowane na rozwijanie umiejętności:

1)      sprawnego komunikowania się w języku polskim oraz w językach obcych nowożytnych;

2)      sprawnego wykorzystywania narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także kształcenie myślenia matematycznego;

3)      poszukiwania, porządkowania, krytycznej analizy oraz wykorzystywania informacji z różnych źródeł;

4)      kreatywnego rozwiązywania problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi informatycznych;

5)      pracy w zespole i społecznej aktywności;

6)      aktywnego udziału w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego ;

7)      Szkoła zapewnia rodzicom dostęp do gromadzonych przez nią informacji w zakresie nauczania, wychowania i opieki, dotyczących ich dziecka  lub ucznia. 

 1. Zadania Szkoły w procesie kształcenia ogólnego obejmują również:

1)      wprowadzenie uczniów w świat literatury, ugruntowanie ich zainteresowań czytelniczych;

2)      przygotowanie uczniów do dokonywania świadomych i odpowiedzialnych wyborów w trakcie korzystania z zasobów dostępnych w internecie, krytycznej analizy informacji, bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej, w tym nawiązywania i utrzymywania opartych na wzajemnym szacunku relacji z innymi użytkownikami sieci;

3)      podejmowanie przez Szkołę i poszczególnych nauczycieli działań mających na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia;

4)      kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, w tym wdrożenie ich do zachowań higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób, a ponadto ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się, korzyści płynących z aktywności fizycznej, a także stosowania profilaktyki;

5)      rozwijanie postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych uczniów;

6)      wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych, przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat;

7)      dbałość o wychowanie dzieci i młodzieży w duchu akceptacji i szacunku dla drugiego człowieka i kształtowanie postawy szacunku dla środowiska przyrodniczego, w tym upowszechnia wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju, a także motywowanie do działań na rzecz ochrony środowiska oraz rozwijania zainteresowania ekologią;

8)      przygotowanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu;

9)      nabywanie kompetencji społecznych takich jak komunikacja i współpraca w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych lub indywidualnych oraz organizacja i zarządzanie projektami, przy czym zadania te Szkoła realizuje również z zastosowaniem metody projektu (może on obejmować swoim zakresem jeden lub więcej przedmiotów, mogą mieć charakter indywidualny zespołowy z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych).

 

§ 8.

 

Szkoła stwarza uczniom warunki do nabywania umiejętności w zakresie:

 1. Przyjmowania coraz większej odpowiedzialności za własną naukę.
 2. Skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach.
 3. Prezentacji własnego punktu widzenia w sposób nie raniący uczuć innych.
 4. Poprawnego posługiwania się językiem polskim.
 5. Przygotowania do publicznych wystąpień.
 6. Efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie.
 7. Budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji.
 8. Rozwijania zainteresowań.

§ 9.

 

REALIZACJA ZADAŃ WYCHOWAWCZYCH I PROFILAKTYCZNYCH

 

 1. Szkoła uczestniczy w kształtowaniu postaw uczniów poprzez działania wychowawcze, profilaktyczne i prozdrowotne, w szczególności poprzez:

1)      kształtowanie szacunku do tradycji i historii własnej rodziny na tle historii i tradycji regionu oraz kraju;

2)      wspomaganie wychowawczej roli rodziny oraz realizowanie procesu wychowawczego rozumianego, jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej oraz wzmacnianie i uzupełnianie przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży;

3)      upowszechnienie wśród uczniów wiedzy i umiejętności niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce;

4)      rozwijanie poczucia odpowiedzialności za swoje działania;

5)      wprowadzanie uczniów w świat praw i obowiązków obywatelskich;

6)      kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu.

7)      systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów;

8)      współpracę z instytucjami i osobami odpowiedzialnymi za ład i bezpieczeństwo;

9)      rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb uczniów;

10)  działania opiekuńcze wychowawcy klasy i pedagoga szkolnego;

11)  współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.

 1. Szkoła w zakresie wychowania i profilaktyki realizuje cele i zadania szczegółowo określone w Programie Wychowawczo – Profilaktycznym. Zadania te realizuje poprzez:

1)      zapewnienie wszechstronnego rozwoju osobowego – w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym;

2)      kształtowanie postaw patriotycznych;

3)      kształtowanie postaw dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów;

4)      zapobieganie różnorodnym przejawom niewłaściwych zachowań, postaw, a także patologiom społecznym;

5)      realizację tematyki profilaktycznej i prozdrowotnej na godzinach wychowawczych oraz w ramach innych zajęć edukacyjnych, również we współpracy ze specjalistami;

6)      kształcenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych;

7)      budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby;

8)      rozwijanie aktywności i kreatywności w zakresie form spędzania czasu wolnego;

9)      podwyższanie poczucia własnej wartości;

 

§ 10.

 

SPOSOBY I FORMY ZAPEWNIENIA UCZNIOM BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH PRZEZ SZKOŁĘ

 

 1. Dyrektor Szkoły, nauczyciele i pracownicy Szkoły są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zdrowie uczniów w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę.
 2. Ustala się następujące zasady sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w Szkole oraz podczas zajęć obowiązkowych i dodatkowych:

1)      za bezpieczeństwo podczas zajęć lekcyjnych, dodatkowych, nadobowiązkowych odpowiada nauczyciel prowadzący te zajęcia;

2)      nauczyciele są zobowiązani rozpoczynać każde zajęcia od sprawdzenia listy obecności i odnotowania nieobecności ucznia, dokumentować spóźnienia oraz nieobecności na zajęciach;

3)      w pierwszym dniu zajęć w danym roku szkolnym wychowawca zapoznaje uczniów z zasadami bezpiecznego zachowania w Szkole i poza nią. O zasadach tych należy przypominać podczas całego roku, zwłaszcza przy okazji wycieczek, ferii, itp.;

4)      uczniowie powinni przestrzegać punktualnego czasu przyjścia do i wyjścia ze Szkoły bezpośrednio po skończonych zajęciach;

5)      uczeń, który jest zwolniony z zajęć wychowania fizycznego lub nie uczęszcza na religię  może być nieobecny w szkole w czasie, gdy zajęcia te są pierwszą lub ostatnią lekcją, pod warunkiem wyrażenia pisemnej zgody rodzica. Jeżeli lekcja religii i wychowania fizycznego  jest w środku zajęć, taki uczeń przebywa w bibliotece lub świetlicy szkolnej.

6)      w razie konieczności udzielenia pomocy przedmedycznej, nauczyciel i każdy inny pracownik Szkoły, jest zobowiązany udzielić pierwszej pomocy, powiadomić Dyrektora, rodziców, a w razie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe.

 1. W zakresie zadań związanych z zapewnieniem uczniom bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, nauczyciel lub inny pracownik szkoły zobowiązany jest ponadto:

1)      natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów;

2)      niezwłocznie zawiadomić Dyrektora o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.

 1. Podczas zajęć o zwiększonym ryzyku wypadków:

1)      nauczyciel prowadzący zajęcia musi dbać o:

a)      opracowanie regulaminu pracowni, umieszczeniu go w miejscu widocznym i zapoznanie z nim uczniów,

 1. W Szkole obowiązuje opracowany przez Dyrektora Szkoły regulamin pełnienia dyżurów nauczycielskich podczas przerw.
 2. W Szkole opracowano zasady opieki nad grupami uczniowskimi na wycieczkach i imprezach pozaszkolnych.
 3. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę odpowiednio do ich potrzeb, w szczególności poprzez:

1)      przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie zajęć szkolnych i pozaszkolnych;

2)      upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno – komunikacyjnych, i o sytuacjach nadzwyczajnych;

3)      prawo ucznia do opieki nauczycielskiej podczas przerw między zajęciami szkolnymi realizowanej w formie dyżurów;

4)      zachowanie zgodne z przepisami ruchu drogowego w czasie wyjść poza teren Szkoły.

5)      zgodną z obowiązującymi przepisami organizację wycieczek i imprez szkolnych;

 1. W Szkole funkcjonuje system monitoringu.

 

§ 11.

 

POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

 

 1. W Szkole pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz poprzez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

1)      zajęć rozwijających uzdolnienia,

2)      zajęć rozwijających umiejętność uczenia się,

3)      zajęć specjalistycznych: korekcyjno  –  kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

4)      zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, – jako zajęć uzupełniających działania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego,

5)      porad i konsultacji,

 1. Udzielanie pomocy następuje z inicjatywy dyrektora, nauczyciela, wychowawcy, pedagoga,  rodzica, asystenta rodziny i kuratora sądowego.
 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
 3. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji językowych i zaburzeniami artykulacyjnym.
 4. Zajęcia rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne organizuje się dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym.
 5. Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, mających problemy w funkcjonowaniu w Szkole oraz z aktywnym uczestniczeniem w życiu Szkoły.
 6. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizuje się je dla uczniów mających trudności w nauce.
 7. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.
 8. W przypadku stwierdzenia, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną w formach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 5 Dyrektor Szkoły ustala formy tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane.

 

 

§ 12.

 

FORMY POMOCY UCZNIOM

 

 1. Szkoła organizuje różne formy pomocy i opieki uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, takie jak:

1)      konsultacje dla uczniów;

2)      bezpłatne zajęcia dodatkowe;

 1. Szkoła współpracuje z:

1)      Poradnią Psychologiczną – Pedagogiczną w zakresie:

a)      doradztwa i wspierania uczniów,

b)      diagnozowania potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów,

c)      terapii zaburzeń rozwojowych i dysfunkcyjnych,

2)      policją w zakresie:

a)      bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

b)      profilaktyki uzależnień, demoralizacji oraz innych przejawów patologii społecznej,

c)      działalności prewencyjnej i interwencyjnej,

3) właściwym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stargardzie i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie, w zakresie dożywiania uczniów i wspomagania materialnego rodzin uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowo – materialnej,

 1. Szkoła otacza opieką uczniów z zaburzeniami rozwojowymi. Wychowawca wraz z pedagogiem:

1)      współdziała z rodzicami,  Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną;

2)      prowadzi obserwację dziecka i kieruje go na badania;

3)      stosuje się do zaleceń uzyskanych od specjalistów;

4)      otacza indywidualną opieką ucznia, zapewniając mu poczucie bezpieczeństwa i własnej wartości w środowisku rówieśniczym.

 1. Uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji rodzinnej (losowej) mogą otrzymać pomoc.

 

 

§ 13.

 

ORGANIZAJCA WSPÓŁDZIAŁANIA

Z PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNĄ

 

 1. Szkoła współdziała z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi oraz innymi poradniami specjalistycznymi, szczególnie w zakresie:

1)      wspomagania wszechstronnego rozwoju dzieci.

2)      terapii zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych;

3)      wspomagania wychowawczej funkcji rodziny;

4)      pomocy rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów;

5)      wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej oraz odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego;

6)      dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia;

 

 

§ 14.

 

INNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SPOSOBÓW I FORM WYKONYWANIA CELÓW I ZADAŃ SZKOŁY

 

Szkoła zapewnia optymalne warunki rozwoju uczniów poprzez:

 1. Zapewnienie odpowiedniej bazy dydaktycznej.
 2. Tworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzenia czasu wolnego.
 3. Współpracę pedagoga szkolnego oraz wychowawców z poradnią psychologiczno – pedagogiczną i innymi ośrodkami specjalistycznej pomocy.
 4. Udział w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych.

 

§ 15.

 

Szkoła zapewnia opiekę zdrowotną uczniom poprzez:

 1. Prowadzenie odpowiednio wyposażonego gabinetu profilaktyki zdrowotnej.
 2. Udzielanie pomocy w nagłych zachorowaniach uczniów.
 3. Sprawowanie kontroli warunków higieniczno – sanitarnych w szkole.
 4. Promocję zdrowia i szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej.

 

 

 

 

 

§ 16.

 

Szkoła umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, religijnej i kulturowej poprzez:

 1. Realizację procesu wychowawczego poprzez nakierowanie go na wartości.
 2. Pomoc w rozumieniu istoty i głębi patriotyzmu, tolerancji i pokoju, w tym poprzez udział w uroczystościach i imprezach okolicznościowych, spotkaniach, wycieczkach.
 3. Podejmowanie działań związanych z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, formami upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami narodowymi i symbolami państwowymi.

 

 

§ 17.

 

 1. W celu wspierania możliwości rozwojowych i wyrównania szans oraz uwzględniając potrzeby rozwojowe i zainteresowania uczniów, w Szkole mogą działać stowarzyszenia, organizacje młodzieżowe i uczniowskie kluby sportowe. Działalność tych organizacji prowadzona jest według obowiązujących przepisów.

 

§ 18.

 

Szkoła organizuje, zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami uczniów oraz w ramach posiadanych środków finansowych, zajęcia dodatkowe dla uczniów:

 1. Koła przedmiotowe.  
 2. Koła zainteresowań.  
 3. Zajęcia sportowe i rekreacyjne.  
 4. Zajęcia  specjalistyczne.
 5. Inne zajęcia wspierające proces dydaktyczno – wychowawczy.

 

§ 19.

 

W celu umożliwienia uczniowi rozwijania szczególnych uzdolnień i zainteresowań, przez dostosowanie zakresu i tempa uczenia się do jego indywidualnych możliwości i potrzeb, Dyrektor Szkoły może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki. Udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki oraz odmowę zezwolenia wydaje się w drodze decyzji. Zasady udzielania uczniowi zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki określają szczegółowo odrębne przepisy.

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ III

 

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO  OCENIANIA

 

§ 20.

 

POSTANOWIENIA  OGÓLNE

 

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę oraz na formułowaniu oceny.
 2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz respektowania obowiązków określonych w statucie Szkoły.
 3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)      informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

2)      udzielanie uczniowi pomocy w nauce przez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się uczyć;

3)      motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

4)      udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

5)      dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce, zachowaniu oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;

6)      umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

 1. Ocenianiu podlegają:

1)      osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2)      zachowanie ucznia.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)      formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych;

2)      ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3)      ocenianie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole;

4)      przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

5)      ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych oraz warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

6)      ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;

7)       motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu.

 

§ 21.

 

 1. Dla potrzeb oceniania postępów edukacyjnych ucznia oraz oceniania jego zachowania rok szkolny podzielono na dwa semestry:

              1) I semestr - od 1 września do rozpoczęcia ferii zimowych,

              2) II  semestr - od zakończenia ferii zimowych do zakończenia roku szkolnego.

 1. Każdy semestr zakończony jest klasyfikacją:

1)      klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się w ostatnim tygodniu I semestru;

2)      klasyfikowanie roczne przeprowadza się w ostatnim tygodniu zajęć szkolnych w danym roku szkolnym.

 

§ 22.

 

FORMUŁOWANIE WYMAGAN EDUKACYJNYCH

 

 

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców o:

1)      wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2)      sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3)      warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców, wpisując odpowiednią informację w dzienniku zajęć edukacyjnych o:

1)   warunkach i sposobie oceniania zachowania;

2)   warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 1. Wymagania edukacyjne, opracowane w oparciu o obowiązującą podstawę programową, zawierają zakres wiedzy i umiejętności z danych zajęć edukacyjnych, jaki powinien opanować uczeń:

1)    na ocenę dopuszczającą;

2)    na ocenę dostateczną;

3)    na ocenę dobrą;

4)    na ocenę bardzo dobrą;

5)    na ocenę celującą.

 1. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen sformułowane są w przedmiotowych systemach oceniania, opracowanych przez nauczycieli na podstawie oceniania wewnątrzszkolnego, z uwzględnieniem specyfiki zajęć edukacyjnych i z uwzględnieniem zasad, o których mowa w ust. 5.
 2. Zespół nauczycieli danego przedmiotu tworzy ocenianie przedmiotowe, które zawiera:

1)      nazwę zajęć edukacyjnych i klasę;

2)      sposoby i formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów (uwzględniające specyfikę danych zajęć edukacyjnych) i określenie minimalnej liczby ocen z poszczególnych form do uzyskania przez ucznia w okresie objętym klasyfikacją;

3)      wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania;

4)      prawa ucznia, w tym warunki i tryb poprawy ocen;

5)      sposób informowania uczniów i rodziców o efektach procesu oceniania;

6)      inne elementy, które nie są sprzeczne z przyjętymi zasadami oceniania wewnątrzszkolnego, a wspomagają jego cele (w tym związane z indywidualizacją procesu oceniania).

 1. Nauczyciel może stosować inne niż wypracowane przez zespół ocenianie przedmiotowe. W takim przypadku, przepisy zawarte w ust. 5 stosuje się odpowiednio.
 2. Na pierwszym zebraniu z rodzicami wychowawca zapoznaje rodziców z wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych oraz z kryteriami ocen zachowania, wpisując ten fakt do dziennika. Rodzice potwierdzają na liście obecności, własnoręcznym podpisem fakt zapoznania się ze stawianymi uczniom wymaganiami. Listę tę wychowawca jest zobowiązany przechowywać w swojej dokumentacji (jeśli rodzice byli nieobecni na zebraniu, to wychowawcy są zobowiązani umożliwić rodzicom zapoznanie się z tymi zasadami). 

 

§ 23.

 

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DO MOŻLIWOŚCI UCZNIA

 

 1. Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

1)      posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;

2)      posiadającego orzeczenie albo opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na podstawie tej opinii;

3)      nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w ust. 1 – 2, który objęty jest pomocą psychologiczno – pedagogiczną w Szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa  w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

4)      posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego.

 1. Przy ustalaniu ocen bieżących, śródrocznych, rocznych i końcowych z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez Szkołę na rzecz kultury fizycznej.

 

§ 24.

 

 1. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 2. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub zajęć komputerowych na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.
 3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2 uniemożliwia ustalenie oceny śródrocznej lub rocznej ceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 4. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, zwalnia do końca etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.
 5. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

 

§ 25.

 

Ze względu na różnorodne możliwości psychofizyczne uczniów, w trakcie zajęć edukacyjnych oraz w procesie oceniania, stosowane będą następujące zasady związane z dostosowaniem wymagań edukacyjnych w stosunku do uczniów mających specyficzne trudności w uczeniu się:

1)      dodatkowe wyjaśnienia treści poleceń;

2)      pytania naprowadzające;

3)      zwiększenie ilości czasu przeznaczonego na rozwiązanie konkretnego problemu;

4)      zmniejszenie ilości zadań do rozwiązania;

5)      zróżnicowanie prac domowych;

6)      wymaganie również zadań o niewielkim stopniu trudności;

7)      pozytywna motywacja – wskazywanie nawet drobnych sukcesów;

8)      wskazywanie związków i zastosowań konkretnego problemu z życiem codziennym;

9)      wspomaganie ucznia w utrwaleniu nabytych wiadomości;

10)  wspólne z uczniem wyjaśnianie niezrozumiałych zagadnień problemowych;

11)  wymaganie systematyczności w prowadzeniu zeszytu, wykonywanie ćwiczeń zleconych przez nauczyciela, wspomagających utrwalanie nabytych umiejętności;

12)  wymaganie od ucznia spełnienia wymagań na poziomie podstawowym.

 

§ 26.

 

OCENIANIE  OSIĄGNIĘĆ  EDUKACYJNYCH  UCZNIA

 

 

 1. W trakcie nauki w szkole uczeń otrzymuje oceny:

1)    bieżące;

2)    klasyfikacyjne:

a)      śródroczne – na koniec pierwszego semestru,

b)      roczne – na zakończenie roku szkolnego,

c)      końcowe – są to oceny po zakończeniu cyklu nauczania w Szkole. Oceny końcowe są równoważne ocenom rocznym w ostatnim roku kształcenia z danych zajęć edukacyjnych lub ustalone są w wyniku egzaminu poprawkowego lub sprawdzającego w ostatnim roku kształcenia z danych zajęć edukacyjnych oraz na podstawie wyników olimpiad i konkursów uprawniających do uzyskania oceny celującej. Ocenę końcową zachowania stanowi ocena klasyfikacyjna w klasie programowo najwyższej.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne przeprowadzają nauczyciele uczący w oddziałach.
 2. Nauczyciel poprzez oceny dostarcza uczniowi informacji o:

1)      jakości jego pracy nad zdobywaniem wiedzy i umiejętności;

2)      skuteczności wybranych metod uczenia się;

3)      poziomie uzyskanych osiągnięć w stosunku do wymagań edukacyjnych.

 1. Oceny są informacją dla rodziców, wychowawców klas, Dyrektora Szkoły i innych organów nadzoru pedagogicznego o:

1)      efektywności procesu nauczania i uczenia się;

2)      wkładzie uczniów w pracę nad własnym rozwojem;

3)      postępach uczniów.

 

§ 27.

 

 1. Nauczyciel powinien sprawdzać poziom wiedzy i umiejętności uczniów:

1)      na bieżąco;

2)      po zrealizowaniu materiału zawartego w kolejnych działach programu;

 1. Nauczyciel powinien najwięcej uwagi poświęcić bieżącej ocenie pracy ucznia.
 2. Osiągnięcia ucznia można badać w formach:

1)   ustne

2)   kontrolne prace pisemne w klasie:

a)      - kartkówki (trwają od 5 do 15 minut, częstość ich przeprowadzania zależy od  potrzeb wynikających z procesu nauczania. Treści objęte kartkówką mogą obejmują materiał najwyżej trzech ostatnich zajęć. Mogą być niezapowiedziane (nie dotyczy uczniów klas IV w I semestrze).

b)      sprawdzian (obejmuje partię materiału stanowiącą spójna całość, jest zapowiadany na  3dni przed i potwierdzony wpisem w dzienniku, czas trwania do 30 minut),

c)      praca klasowa (której celem jest sprawdzenie opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności dotyczących materiału omawianego  przez dłuższy okres czasu, jest zapowiedziana z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i poprzedzona lekcją powtórzeniową; czas trwania 45 do 90 minut);  Nauczyciel na lekcji powtórzeniowej określa zakres treści i umiejętności objętych pracą klasową.

3)   prace domowe;

4)   prace projektowe: indywidualne i grupowe;

5)   prac dodatkowych wynikających ze specyfiki przedmiotu i różnorodne formy aktywności - samodzielne prace uczniów wynikające z ich        zainteresowań.

6)   aktywność;

7)   prace i czynności sprawnościowe, doświadczalne, praktyczne:

 1. Prace pisemne, o których mowa w ust. 5. pkt 2, powinny być oceniane przez  nauczyciela:

1)      kartkówki – w okresie nie przekraczającym tygodnia;

2)      pozostałe prace – w okresie nie przekraczającym dwóch tygodni od dnia ich napisania przez uczniów.

 1. Ustala się następujące sposoby przeliczania punktów na ocenę stosowane przy ocenianiu pisemnych prac kontrolnych:

1)    poniżej 30% możliwych do uzyskania punktów – niedostateczny,

2)    30% - 49% – dopuszczający,

3)    50% - 69% – dostateczny,

4)    70% - 89% – dobry,

5)    90% - 99% – bardzo dobry,  

6)    100%  i/lub zadanie dodatkowe (do decyzji nauczyciela) – celujący.

7)     Jeżeli uczniom, którym obniżono wymagania, nauczyciel przygotuje pracę kontrolną z zadaniami i poleceniami dostosowanymi do ich możliwości, wówczas stosuje przeliczenia punktów na ocenę zgodnie z  ust.5

 1. Sprawdziany uczniów udostępniane są rodzicom, jednak rodzic zobowiązany jest do podpisania pracy dziecka i oddania jej nauczycielowi. Rodzic ma prawo do otrzymania informacji zwrotnej od nauczyciela dotyczącej z czym uczeń poradził sobie dobrze , a z czym miał problem. Nauczyciel ma obowiązek przechowywać te prace do końca roku szkolnego.
 2. Krótkie formy odpowiedzi pisemnych (kartkówki) ocenione i poprawione przekazywane są uczniowi.
 3. Oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, zajęć komputerowych przekazywane są uczniowi w formie ustnej i wpisywane do dziennika lekcyjnego.
 4. Nauczyciel ma obowiązek przechowywania prac pisemnych uczniów do końca roku szkolnego.
 5. Ocenione prace pisemne z języka polskiego powinny zawierać komentarz.
 6. Uczeń ma możliwość poprawy oceny niedostatecznej i dopuszczającej z pracy klasowej i sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni od poinformowania o uzyskanej ocenie – w terminie ustalonym przez nauczyciela Możliwość poprawy innych ocen określają przedmiotowe zasady oceniania z poszczególnych przedmiotów.
 7. W przypadku poprawy oceny, do dziennika jest wpisywana ocena z poprawy obok oceny poprawianej.
 8. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego pisania kartkówki, sprawdzianu, pracy klasowej lub testu uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości jej poprawy.
 9. Pisemne prace klasowe są obowiązkowe. Oceny z pisemnych prac klasowych wpisywane są do dziennika zajęć kolorem czerwonym.
 10. Uczeń, który nie uczestniczył w pracy kontrolnej ma obowiązek uzgodnić z nauczycielem termin wykonania tej pracy niezwłocznie po powrocie do szkoły, podczas najbliższych zajęć.
 11. Uczeń nieobecny na zajęciach do 3 dni ma obowiązek uzupełnić braki, w tym notatki z lekcji niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 3 dni roboczych  licząc od dnia powrotu do szkoły.
 12. Uczeń nieobecny na zajęciach powyżej 3 dni roboczych ma obowiązek uzupełnić braki, w tym notatki z lekcji niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 5 dni roboczych, licząc od dnia powrotu do szkoły.
 13. Odmowa odpowiedzi ustnej przez ucznia jest równoznaczna z wystawieniem mu oceny niedostatecznej.
 14. Uczeń ma obowiązek być przygotowanym do odpowiedzi ustnej z trzech ostatnich lekcji.
 15.  Uczeń ma prawo być nieprzygotowany bez podania przyczyny:  

              - jeden raz w semestrze z przedmiotu, na który przypada jedna godzina   tygodniowo,

              - dwa razy w semestrze z pozostałych przedmiotów.

 1. Brak zadania domowego uczeń ma obowiązek zgłosić na początku lekcji, nauczyciel wyciąga konsekwencje zgodnie z przedmiotowymi zasadami oceniania.
 2. Ustala się następujące zasady dotyczące częstotliwości oceniania:

1)    w każdym semestrze uczeń powinien być oceniany z kilku form działalności edukacyjnych;

2)    nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne ustalają we własnych, przedmiotowych systemach oceniania ilość i formy kontroli oraz mogą zawierać umowy z uczniami  dotyczące poprawiania niekorzystnych wyników z poszanowaniem uzgodnień w niniejszym dokumencie;

3)    w ciągu tygodnia nie może być więcej niż:

a)    jedna praca klasowa i dwa sprawdziany;

b)   trzy sprawdziany;

4)    w ciągu jednego dnia może być 1 praca klasowa albo 2 sprawdziany.

5)    kartkówki, które zastępują bieżące odpytywanie uczniów mogą być stosowane bez ograniczeń.

 1. W bieżącej ocenie aktywności ucznia na zajęciach edukacyjnych mogą być stosowane „plusy” i „minusy. Zasady zamiany tych znaków na ocenę określone są w przedmiotowych zasadach oceniania.
 2. Na ocenę śródroczną mają wpływ wszystkie oceny, lecz największe znaczenie mają oceny z prac klasowych i innych wypowiedzi pisemnych.
 3. Ocena roczna jest wynikiem oceny śródrocznej i postępów ucznia w drugim semestrze.

 

 

 

 

§ 28.

 

JAWNOŚĆ OCENY

 

 

 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
 2. Uzyskane przez ucznia oceny wpisywane są dziennika.
 3. Szczegółowe kryteria oceniania zawarte są w Przedmiotowych Systemach Oceniania.
 4. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ma obowiązek ustnie uzasadnić ustaloną ocenę. Uzasadniając ocenę nauczyciel ma obowiązek:

1)      odwoływać się do wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych rocznych i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych, w przypadku oceny zachowania – do kryteriów ocen zachowania;

2)      przekazywać informację o tym, co uczeń zrobił dobrze, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy;

3)      udzielić wskazówek na temat dalszej nauki.

 1. Uzasadnienie oceny uczniowi następuje bezpośrednio przy jej wystawianiu podczas zajęć.
 2. Uzasadnienie oceny rodzicom powinno nastąpić w formie indywidualnego spotkania na terenie szkoły w terminie najkrótszym po wniesieniu prośby:

1)      w czasie spotkań nauczycieli z rodzicami uczniów szkoły, które odbywają się zgodnie z harmonogramem;

2)      w czasie pracy nauczycieli, kiedy nauczyciel może być dyspozycyjny dla rodziców ucznia, po wcześniejszym umówieniu się rodziców z nauczycielem na spotkanie.

 1. Uczniowi udostępniana jest tylko jego własna praca kontrolna.
 2. Na prośbę ucznia nieobecnego na zajęciach edukacyjnych, w czasie których nauczyciel udostępnił sprawdzone i ocenione prace kontrolne wszystkim obecnym uczniom w danym oddziale, nauczyciel udostępnia uczniowi ocenioną pracę i omawia ją w czasie i miejscu wskazanym przez siebie.
 3. Po zapoznaniu się ze sprawdzoną i ocenioną pracą kontrolną oraz po jej omówieniu z nauczycielem uczeń zwraca pracę nauczycielowi w czasie najbliższych zajęć z tego przedmiotu lub podczas spotkania indywidualnego z nauczycielem.
 4. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne ucznia są udostępniane rodzicom przez nauczyciela danych zajęć edukacyjnych w pomieszczeniu szkolnym:

1)      w czasie spotkań nauczycieli z rodzicami uczniów szkoły, które odbywają się zgodnie z harmonogramem spotkań w danym roku  szkolnym;

2)                  w czasie pracy nauczycieli, kiedy nauczyciel może być dyspozycyjny dla rodziców ucznia         po wcześniejszym umówieniu się rodziców z nauczycielem na spotkanie.

 1. 12.  Rodzice po zapoznaniu się ze sprawdzoną i ocenioną pisemną pracą swojego dziecka zwracają ją nauczycielowi.

 

 

 

 

 

§29.

 

OCENIANIE W KLASACH I – III

 

 1. W klasach I-III roczne i  śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ( z wyłączeniem religii ) są ocenami opisowymi
 2. Ocenianie w klasach I – III polega na gromadzeniu informacji o zachowaniu i osiągnięciach edukacyjnych ucznia, jak również na sprawdzaniu postępów w nauce, adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka.
 3. W klasach I – III ocenianie bieżące ma formę oceny wyrażonej cyfrą: 6, 5, 4, 3, 2, 1.

 2. Ocena bieżąca w klasach I-III jest przekazywana uczniowi w postaci informacji o jego   pracy i postępach poprzez:

1) informację słowną

2) informację niewerbalną- gest, mimika,

3) symbole obrazkowe i wyrazowe,

 4) elementy oceniania kształtującego

 3.Oznaczenie poziomu osiągnięć uczniów w wymienionych zakresach za pomocą umownych symboli:

–   (6) - celujący ( szczególne osiągnięcia, umiejętności  i wiadomości opanowane w pełni, bez błędów i wykraczające poza program danej klasy)

–   (5) - bardzo dobry (umiejętności  i wiadomości opanowane w pełni, przewidziane programem danej klasy)

–   (4) -   dobry (umiejętności  i wiadomości opanowane częściowo)

–   (3) - dostateczny (umiejętności i wiadomości wymagające wielu powtórzeń i utrwaleń)

–   (2) - dopuszczający (umiejętności  i wiadomości opanowane w stopniu minimalnym)

–   (1) -  niedostateczny (brak umiejętności i wiadomości).

 

Oceny te obowiązują we wszystkich klasach edukacji wczesnoszkolnej na wszystkich zajęciach dydaktycznych (język angielski, zajęcia komputerowe, religia, zajęcia wychowania fizycznego). Dopuszczalne jest stawianie przy ocenie bieżącej plusów (+), minusów (-), z wyjątkiem oceny celującej.

4. W trakcie bieżącego oceniania efektów pracy ucznia, jego osiągnięć oraz wkładanego wysiłku stosuje się ocenianie wspierające z zachowaniem zasad oceniania kształtującego. Ocena wspierająca stosowana jest w formie wypowiedzi ustnej lub pisemnej. Forma pisemna stosowana jest nie rzadziej niż raz w miesiącu. Ocena wspierająca zawiera obowiązkowo cztery elementy:

1)    wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia,

2)    odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, aby uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności,

3)    przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić pracę,

4)    wskazanie uczniowi sposobu w jaki sposób powinien pracować dalej.

 1. Przy ustaleniu oceny w kl. I – III z zajęć edukacji: muzycznej, plastycznej, technicznej
  i wychowania fizycznego bierze się pod uwagę możliwości i predyspozycje ucznia oraz wysiłek wkładany w wywiązywanie się z obowiązków, wynikających ze specyfiki tych zajęć.
 2. W klasach I – III ocena śródroczna i roczna obejmuje opis osiągnięć edukacyjnych ucznia w zakresie:

1)      sprawności językowej (słuchania, mówienia, czytania, pisania);

2)      umiejętności matematyczno – przyrodniczych;

3)      umiejętności artystycznych;

4)      rozwoju fizycznego;

5)      rozwoju społecznego i przestrzegania obowiązujących norm etycznych;

6)      umiejętności informatycznych.

 1. Opisowa ocena śródroczna sporządzana jest na opracowanych przez nauczycieli kartach ocen.
 2. Opisowa ocena roczna zawiera informację podsumowującą całoroczną pracę ucznia, jego osiągnięcia edukacyjne i zachowanie. Zostaje umieszczona w edzienniku, arkuszu ocen oraz na świadectwie szkolnym.
 3. Wewnątrzszkolny system oceniania w klasach I – III ma na celu wartościowanie postępów, wskazując uczniowi co osiągnął, co zrobił dobrze i nad jakimi elementami powinien jeszcze popracować, a w szczególności:

1)      poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;

2)      pobudzanie rozwoju umysłowego ucznia;

3)      motywowanie ucznia do dalszej pracy;

4)      ukierunkowanie jego dalszej, samodzielnej pracy;

5)      wdrożenie do systematyczności, samokontroli i samooceny;

6)      kształtowanie umiejętności wyboru wartości pożądanych społecznie i kierowanie się nimi we własnym działaniu;

7)      nabywanie umiejętności rozróżniania pozytywnych i negatywnych zachowań;

8)      budowanie przez szkołę przy współpracy z rodzicami programów oddziaływań adekwatnych do rozpoznawanych potrzeb.

 1. Ocena zachowania w klasach I – III jest oceną opisową. Ocenie podlegają relacje z rówieśnikami, z nauczycielami oraz charakterystyka ucznia. Ocena zachowania nie ma wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych i promocję do klasy programowo wyższej.
 2. Ocenianie bieżące z religii obejmuje:

1)      oceny ustne opisowe;

2)      oceny wyrażone cyfrą:

6 – celujący,

5 – bardzo dobry,

4 – dobry,

3 – dostateczny,

2 – dopuszczający,

1 – niedostateczny;

3)      ocenianie śródroczne i roczne wyrażane są stopniem w skali od 6 do 1.

 1. Nauczyciele uczący w klasach I – III są zobowiąza

Informacje o artykule

Tytuł dokumentu:Statut Szkoły Podstawowej nr 4 w Stargardzie
Data utworzenia:2018-03-20
Załączniki: Brak załączników
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Dokument wyświetlono:167
Rejestr zmian: